Ukázky citací

Příklady citací jednoho autora v textu: Novák (2006) uvádí, že zboží lze charakterizovat. Tato informace však nebyla potvrzena Svobodou (2001). Cena se však může odvíjet i od jiných faktorů (Duncan 2009; Zoubek 2006)

Příklady citací více autorů jedné publikace v textu:

  • 2 autoři: Novák a Nováková (2006) uvádějí, že zboží lze charakterizovat. Tato informace však nebyla potvrzena Svobodou a Zemanem (2001). Cena se však může odvíjet i od jiných faktorů (Fischa March 2009; Zoubek a Novotný 2011) Pozn. pokud se uvádí více autorů k jedné myšlence, řadí se podle roku vydání, nikoliv abecedně
  • 3 a více autorů: Novák et al. (2006) uvádějí, že zboží lze charakterizovat. nebo Novák et al. (2006) uvádějí, že… Tato informace však nebyla potvrzena Svoboda a kol (2001). nebo…. Svobodou et al. (2001) Cena se však může odvíjet i od jiných faktorů (Polák a kol. 2009; Zoubek a kol 2011) nebo … (Polák et al., Zoubek et al., 2011)

Pozn. pokud se uvádí více autorů k jedné myšlence, řadí se podle roku vydání, nikoliv abecedně V Seznamu použité literatury však musí být vyjmenováni všichni – plná citace díla: Příklad: Polák, N., Jirouš, S., Novotná, H., Jiráková J. (2009) Cena a její tvorba………..

Citování v Seznamu literatury – PŘÍKLADY SPRÁVNÝCH CITACÍ

  • Kniha, monografie celé: BLAŽKOVÁ, R. (2009). Dyskalkulie a další specifické poruchy učení v matematice. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 108 s. ČÁP, J., MAREŠ, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. 656 s. Citace příspěvků (kapitol) v tištěných monografiích: Aymard, J.E., Smith, C. (2001). How humanits use a library. In: Studies in Modern Society. NewYork: Cambridge Univesrsity Press, 1980, s. 25–40.

  • Citace internetových zdrojů: PAGE, J. (2009). Quadrilaterals (4 sided figures) [online]. [cit. 2011-02-06.] Dostupné na http://www.mathopenref.com/tocs/quadrilateraltoc.html.

  • Citace vědeckých článků Smith, c., Hughes, B.L.V., Stieg. K. (1999). Elimination of heat stress un dairy cows. J.Anim.Sci.(nebo plně Journal of Animal Science), 42(3), s. 39 – 50.

  • Příklad konference_ČR Kadavý, J., Kneifl, M., Knott, R. (2007a). Nízký les jako potenciální zdroj energetické biomasy. In: Racionální využívání lesní biomasy pro energetické účely. Sborník příspěvků z konference. Kostelec nad Černými lesy, 11.10. 2007, KZD FLD ČZU v Praze a Lesnická práce, s. 60-63. Smile, K.L., Benz, k. (2010). Dairyfarms in future. In: Proceedings of XX. Congres of dairy farming. Vechta, Germany, 21. – 27.9.2010, s. 23–30.