Obchodní podmínky - dodatek

Obchodní podmínky pro vydávání knih

  1. Distribuční smlouva Distribuční smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku a je automaticky prodlužována o další rok, pokud ji autor nevypoví písemně s výpovědní lhůtou tři měsíce, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.

  2. Vyúčtování a odměny Autor obdrží písemné vyúčtování prodejů knih každý měsíc. Odměna autorovi je vyplácena do dvacátého dne následujícího měsíce po měsíci, ke kterému se vyúčtování vztahuje.

  3. Změny obsahu knihy Vydavatel se zavazuje neupravovat obsah publikované knihy bez předchozího písemného souhlasu autora. Autor má právo na provedení menších změn v tiskových datech knihy, za což uhradí částku 1500 Kč, která pokryje náklady na opakované vytisknutí a zaslání pěti povinných výtisků knihovnám. Rozsáhlejší změny, které by vedly k označení díla jako druhého vydání, vyžadují opakovanou úhradu poplatku za ISBN.

  4. První exemplář a distribuce Autor má právo na jeden bezplatný exemplář knihy po jejím publikování, který mu bude zaslán přepravní službou PPL na adresu uvedenou autorem.

  5. Vrácení poplatků Autor má nárok na vrácení poplatku za ISBN po prodaných sto kusech knihy a vrácení zalistovacího poplatku po prodaných třech stech kusech. Autor je povinen sledovat prodeje své knihy a o vrácení poplatků musí zažádat e-mailem nebo telefonicky.