Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy, jejímž předmětem je provedení díla, poskytnutí služby nebo prodej zboží, mezi prodávajícím (dodavatelem), jak je specifikován níže, a jinou právnickou či fyzickou osobou (dále jen „kupující“). Provedení díla, poskytnutí služby a prodej zboží je dále v těchto obchodních podmínkách souhrnně označován jako dodání „zboží“ a smlouva na dodání tohoto zboží jako „kupní smlouva.“ 1.2. Tyto obchodní podmínky upravují rovněž práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s uzavřením smlouvy prostřednictvím internetových obchodů prodávajícího a související právní vztahy. Internetové obchody (e‐shopy) jsou prodávajícím provozovány prostřednictvím webových rozhraní na internetových stránkách: www.bookla.cz, www.publikace24.cz. 1.3. Prodávajícím je společnost powerprint s.r.o., se sídlem na adrese Praha 6 ‐ Suchdol, Brandejsovo nám. 1219/1, PSČ 16500, IČ: 27627705, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 119931. 1.4. Prodávající má tuto provozovnu:
  1.4.1. Tiskárna Horoměřice: Suchdolská 1018, 252 62 Horoměřice
  1.5. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2020. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. V případě, že prodávající změní, doplní nebo zruší znění těchto obchodních podmínek, vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se budou řídit obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.
  1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Použití všeobecných obchodních podmínek kupujícího není přípustné, ledaže se na tom smluvní strany výslovně písemně dohodnou. 1.7. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Je‐li smluvní stranou spotřebitel, řídí se smluvní vztahy rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
  1.8. Kupní smlouvu se uzavírá formou objednávky v internetovém obchodu prodávajícího. Objednávka obsahuje kromě identifikačních údajů prodávajícího a kupujícího zejména specifikaci zboží, termín dodání zboží a výši kupní ceny (včetně daně z přidané hodnoty), případně i výši nákladů spojených s dodáním zboží, způsob platby a nezbytné kontaktní údaje.
  1.9. V případě využití internetového obchodu prodávajícího je kupní smlouva uzavřena odesláním potvrzení o vytvoření objednávky, jež je prodávajícím zasláno elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v uživatelském rozhraní či v internetové objednávce.
  1.10. Potvrzením objednávky se kupující zavazuje odebrat a zaplatit zboží uvedené v objednávce. Změnu či zrušení objednávky kupujícího je po uzavření kupní smlouvy možné provádět pouze se souhlasem prodávajícího, není‐li dále stanoveno jinak. Kupující má právo bezplatně zrušit svou objednávku (tj. odstoupit od kupní smlouvy) do třiceti (30) minut od okamžiku uzavření kupní smlouvy, tj. v případě využití internetového obchodu ‐ od okamžiku odeslání potvrzení o vytvoření objednávky na emailovou adresu kupujícího. Žádost o zrušení objednávky je nutné ve lhůtě třiceti (30) minut sdělit prodávajícímu, a to výhradně emailem zaslaným na e‐mail, ze kterého bylo odesláno potvrzení o vytvoření objednávky. Pozdější požadavky na zrušení objednávky a veškeré požadavky na změnu objednávky mohou být prodávajícím zpoplatněny. Pokud jsou nicméně s požadovanou změnou či zrušením spojeny náklady na straně prodávajícího (zejména pokud je zboží již vyrobeno nebo bylo započato s jeho výrobou), je prodávající oprávněn požadovat i náhradu nákladů spojených s takovou dodatečnou změnou či zrušením objednávky (k právu spotřebitele odstoupit od smlouvy viz oddíl 6. níže).
  1.11. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
  Internetový obchod 1.12. Internetový obchod prodávajícího obsahuje seznam a ceny zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístněné na webovém rozhraní internetového obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží (zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží, nedostatečných výrobních kapacit apod.). Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 1.13. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: a) objednávaném zboží, b) výši ceny a nákladech spojených s dodáním zboží, c) způsobu úhrady ceny a souvisejících nákladů, d) identifikačních a kontaktních údajích kupujícího, e) způsobu a místu doručení objednávaného zboží a f) předpokládaném termínu doručení (dále jen „internetová objednávka“).
  2 1.14. Před odesláním internetové objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat. Internetovou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit“, „Souhlasím s objednávkou“ apod. Údaje uvedené v internetové objednávce jsou závazné a jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v internetové objednávce (dále jen „emailová adresa kupujícího“). Kupující je povinen zajistit správné nastavení své emailové pošty. Prodávající nenese odpovědnost, pokud není e‐ mailové potvrzení internetové objednávky doručeno kupujícímu z důvodu nefunkční nebo plné e‐mailové schránky, chybného uvedení e‐mailu v internetové objednávce nebo označení takového e‐mailu jako spam (nevyžádaná pošta). 1.15. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním potvrzení o vytvoření objednávky, jež je prodávajícím zasláno elektronickou poštou na emailovou adresu kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 1.16. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru internetové objednávky (např. z důvodu velkého množství zboží, vysoké ceny či předpokládaných nákladů na dopravu) požádat o dodatečné potvrzení internetové objednávky (zpravidla emailem). Pokud kupující svou internetovou objednávku bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 pracovních dní) nepotvrdí a byla‐li již uzavřena kupní smlouva, kupní smlouva se uplynutím 5. pracovního dne po odeslání žádosti prodávajícího o dodatečné potvrzení internetové objednávky kupujícím automaticky ruší. Lhůta prodávajícího k dodání zboží běží až dnem doručení předmětného potvrzení na emailovou adresu prodávajícího. 1.17. V případě zjevně nesprávných či mylných údajů uvedených v internetové objednávce (např. omyl ohledně typu výrobku nebo jeho parametrů – mylný formát apod.) je prodávající oprávněn, nebudou‐li takové nesprávné či mylné údaje dodatečně vyjasněny, odstoupit od kupní smlouvy, a to na základě oznámení o odstoupení zaslaného na emailovou adresu kupujícího. Lhůta prodávajícího k dodání zboží běží až dnem vyjasnění předmětu internetové objednávky, např. na základě potvrzení kupujícího doručeného na emailovou adresu prodávajícího. 1.18. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám. Souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy 1.19. Je‐li předmětem kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím internetového obchodu nebo jiného komunikačního prostředku na dálku kupujícím, který je spotřebitelem, poskytnutí služby (např. objednávka tisku knihy v režimu „print on demand“ – tisk na zakázku na základě objednávky) a pokud termín plnění specifikovaný v (internetové) objednávce je kratší než čtrnáctidenní zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy, žádá spotřebitel dle § 1823 občanského zákoníku, aby prodávající započal s plněním předmětu kupní smlouvy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující – spotřebitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, kdy termín plnění je kratší než zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem, je jeho právo odstoupit od smlouvy omezeno – k právu spotřebitele odstoupit od smlouvy viz oddíl 6. níže.
 2. Uživatelský účet
  2.1. Při využívání internetového obchodu může kupující na základě registrace provedené na webové stránce internetového obchodu přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu. 2.2. Při registraci na webové stránce internetového obchodu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího či třetích osob.
 3. Cena zboží a platební podmínky 3.1. Cenu zboží, náklady spojené s dodáním zboží a případné další platby dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:  předem bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího,  on‐line platbou (platební kartou či dalšími způsoby) přes platební bránu ve webovém rozhraní internetového obchodu. 3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není‐li uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3 3.3. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Není‐li výslovně uvedeno v kupní smlouvě (objednávce) jinak, zahrnuje cena i příslušnou daň z přidané hodnoty.
  3.4. Není‐li dále uvedeno jinak, je kupní cena splatná:
   v případě platby v hotovosti či platební kartou při převzetí zboží v prodejně prodávajícího,
   v případě platby na dobírku při převzetí zboží v místě doručení zboží,  v případě on‐line platby přes platební bránu internetového obchodu bezprostředně po uzavření kupní smlouvy; není‐li kupní cena uhrazena v den uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva se automaticky ruší,  v případě bezhotovostní platby na bankovní účet prodávajícího do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy; povinnost kupujícího k úhradě kupní ceny je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud není částka kupní ceny uhrazena do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy, kupní smlouva se automaticky ruší. Lhůta prodávajícího k dodání zboží běží až dnem úhrady kupní ceny. 3.5. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména v případě velkého množství zboží, vysoké ceny či nákladů na přepravu) požadovat zálohu na kupní cenu. Je‐li to možné, sdělí prodávající kupujícímu požadavek na úhradu zálohy před uzavřením kupní smlouvy (např. osobně na prodejně, emailem či telefonicky po obdržení objednávky kupujícího). Záloha je splatná ve lhůtě čtrnácti (14) dní ode dne uzavření kupní smlouvy, není‐li dohodnuto v konkrétním případě jinak. Lhůta prodávajícího k dodání zboží běží až dnem úhrady zálohy. 3.6. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před dodáním zboží (např. pokud kupující v minulosti porušil jinou smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím atd.). Je‐li to možné, sdělí prodávající kupujícímu požadavek na úhradu kupní ceny před dodáním zboží před uzavřením kupní smlouvy (např. osobně na prodejně, emailem či telefonicky po obdržení objednávky kupujícího). Lhůta prodávajícího k dodání zboží běží až dnem úhrady kupní ceny.
  3.7. Prodávající vystaví na částku kupní ceny a další platby prováděné na základě kupní smlouvy kupujícímu příslušný daňový doklad. Daňový doklad prodávající předá (zašle) kupujícímu zároveň se zbožím po uhrazení kupní ceny nebo elektronicky emailem na emailovou adresu kupujícího po dodání zboží a uhrazení kupní ceny.
  3.8. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu účtenku v souladu se zákonem o evidenci tržeb. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvoleném způsobu doručení a platby.
  3.9. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 4. Dodání a přeprava zboží 4.1. Zboží může být kupujícímu dodáno následujícími způsoby: 4.1.1. Osobně vyzvednuto kupujícím ve zvolené prodejně prodávajícího, 4.1.2. Doručeno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce provozovatelem poštovních služeb, externím přepravcem (dále jen „přepravce“) nebo prodávajícím (pouze ve vybraných lokalitách).
  4.2. Způsob dodání zboží si volí kupující v objednávce. V případě doručení zboží prostřednictvím přepravce se termínem dodání zboží rozumí datum předání zboží prodávajícím přepravci. Standardní doba doručení zboží daným přepravcem je uvedena na webovém rozhraní internetového obchodu nebo může být sdělena kupujícímu v prodejně prodávajícího. Prodávající neodpovídá za dodržení standardní doby doručení zboží zvoleným přepravcem ani za poškození způsobená při přepravě. V případě dodání zboží přepravcem se práva a povinnosti smluvních stran týkající se přepravy zboží řídí také dodacími podmínkami zvoleného přepravce.
  4.3. Pokud je termín plnění specifikovaný v internetové objednávce (kupní smlouvě) uvedený ve dnech, rozumí se tím pracovní dny. Poslední den termínu plnění je dnem expedice předmětu plnění prodávajícím (např. pokud je v objednávce uvedena doba výroby 5 dní, pak 5. pracovní den je daná objednávka expedována prodávajícím – tzn. předána zvolenému přepravci, připravena na prodejně k vyzvednutí atd.). 4.4. Kupující se zavazuje převzít zboží v místě určeném kupujícím v objednávce a v termínu dle kupní smlouvy. Zboží je dodáno jeho odevzdáním kupujícímu. Předání a převzetí zboží je stvrzeno podpisem dodacího či zakázkového listu. V případě, že kupující zboží nepřevezme do dvou (2) týdnů od sjednaného termínu dodání, resp. od termínu doručení zboží přepravcem (je‐li sjednána přeprava zboží), je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat po kupujícím náhradu způsobené škody. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručování. 4.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje převzetí zásilky a skutečnost, že zásilka nemá závady týkající se obalů zboží; na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel. V případě poškození zboží při přepravě se kupující zavazuje při řešení reklamace k součinnosti s prodávajícím.
 5. Autorská práva a příprava tiskových materiálů 5.1. Kupující prohlašuje, že mu náleží veškerá práva nezbytná k používání, zpracování, předávání a zveřejňování dat (zejména textových a obrazových materiálů) předaných prodávajícímu za účelem výroby zboží dle kupní smlouvy. 4 Kupující ručí sám za to, že neporuší žádná práva třetích osob a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy České republiky. Prodávající neodpovídá za obsah tiskovin. Odpovědnost za případné porušení práv duševního vlastnictví třetích osob v důsledku výroby zboží na základě tiskových dat předaných prodávajícímu kupujícím nese výhradně kupující. 5.2. Digitální data a jiné předměty upotřebitelné k opětovnému použití, polotovary a dále i hotové zboží, které si kupující nevyzvedne do dvou (2) týdnů po sjednaném termínu dodání, resp. termínu doručení zboží přepravcem (je‐li sjednána přeprava zboží), nebudou prodávajícím uschovávány ani nebudou kupujícímu předávány (zasílány). 5.3. V případě, že předmětem plnění dle kupní smlouvy je výroba zboží na základě tiskových dat kupujícího, je kupující povinen tisková data před jejich předáním prodávajícímu důkladně zkontrolovat, zda jsou vhodná pro provedení požadované zakázky. Nebezpečí případných vad zboží (polygrafických výrobků) způsobených v důsledku chybných tiskových dat předaných kupujícím (např. překlepy v textu), nese výhradně kupující. Prodávající je oprávněn odmítnout tiskové podklady, které jsou nečitelné, vadné, nejasné či jinak nezpracovatelné. Lhůta pro dodání zboží v takovém případě začne běžet až předáním nových bezvadných tiskových podkladů kupujícím. Prodávající neodpovídá za vady způsobené kupujícímu v důsledku nezohlednění pokynů týkajících se předpokladů pro přípravu a předání tiskových dat. To platí zejména pro tiskoviny, jejichž základem je nevhodné barevné spektrum nebo příliš nízké rozlišení, nebo jsou použity druhy písma, které nejsou pevnou součástí dokumentu. Drobné barevné odchylky nejsou považovány za vadu; to platí i pro barevné odchylky od předchozí zakázky tištěné prodávajícím. 5.4. Prodávající je rovněž oprávněn odmítnout tiskové podklady, které jsou neetické, pornografické nebo v rozporu s právním řádem. Lhůta pro dodání zboží v takovém případě začne běžet až předáním nových bezvadných tiskových podkladů kupujícím. Pokud kupující nedodá bezvadné tiskové podklady, jsou prodávající i kupující oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.
  5.5. V případě, že předmět plnění dle kupní smlouvy zahrnuje také zpracování grafického návrhu prodávajícím, zašle prodávající na emailovou adresu kupujícího náhled grafického návrhu k odsouhlasení či připomínkám kupujícímu. S výrobou zboží je započato až po odsouhlasení grafického návrhu kupujícím. Na pozdější reklamace týkající se grafického návrhu (zejména, pokud je již zboží ve výrobě), nemusí být brán prodávajícím zřetel.
  5.6. Kupující bere na vědomí, že grafické zpracování tiskových materiálů (zboží) se může oproti předaným digitálním datům odlišovat, např. co se týče typu písma, řádkování apod. v důsledku technických parametrů, které musí tiskové materiály splňovat. Tyto odlišnosti v grafickém zpracování nejsou vadou.
  5.7. Prodávající nenese odpovědnost za správnost šablon vystavených v internetových obchodech či na prodejnách (např. vzory potisku desek diplomových prací). Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených ve své (internetové) objednávce.
 6. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem 6.1. Kupující má právo bez udání důvodů odstoupit od kupní smlouvy v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, pokud:
   je spotřebitelem (tj. dle § 419 občanského zákoníku jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání),  byla kupní smlouva uzavřena prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (tj. zejména přes internetový obchod či na základě emailové komunikace)
   nejedná se o případ uvedený v čl. 6.2 níže.
  6.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:  o dodávce zboží, které bylo vyrobeno na zakázku na základě objednávky (veškeré knižní tituly na webu bookla.cz jsou pouze virtuálním skladem a tisk knih, diářů, apod. je realizován na základě objednávky – „print on demand“),  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, nebo
   o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 6.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné poštou na adresu sídla prodávajícího či emailem na elektronickou adresu příslušné prodejny nebo příslušného eshopu prodávajícího nebo na elektronickou adresu, ze které bylo kupujícímu doručeno potvrzení jeho internetové objednávky. 6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto oddílu 6. obchodních podmínek musí být zboží prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí‐li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující může vrátit zboží jeho odesláním na adresu sídla prodávajícího nebo jej předat osobně v prodejně prodávajícího. Lhůta pro vrácení zboží je zachována, pokud je zboží odesláno prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.
  5 6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto oddílu 6. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na dodání zboží) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že předmětné zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající může vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Pokud se jedná o odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, s jejichž plněním bylo započato s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, náleží prodávajícímu v souladu s § 1834 občanského zákoníku poměrná část sjednané ceny za plnění již poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
  6.6. Kupující odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 6.7. Je‐li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde‐li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 7. Odpovědnost za vady a záruka
  7.1. Prodávající nenese odpovědnost za:  Chyby a obsah textu prodávaných knih, které neprošly jazykovou korekturou. Autoři se zavazují ve svých dílech nepoužívat prvoplánovou pornografii, rasismus, extremismus aj. Porušení tohoto článku může vest k okamžitému stažení díla z distribuce a posouzení je výhradně a s konečnou platností na Bookle.cz.  Barevnost knihy je dána charakterem výroby (print on demand) a technologií a jednotlivé dotisky se mohou barevně lišit.  Rozměr knihy se může lišit v případě dotisku v rozmezí 2 mm.  Předozadní registrace (umístění textu na stránce) může dojít k odchylce v rozmezí 2 mm.  Vyznačený řez na hraně knihy není předmětem pro reklamaci (viditelný řez na bloku knihy není předmětem reklamace).  Jednotlivé šarže papíru se mohou v časovém období lišit jak barevností, tak gramáží  Barva a typ použitého lepidla je na rozhodnutí prodávajícího a možnostech knihárny, není předmětem reklamace.  Neneseme odpovědnost za kvalitu dodaných podkladů pro tisk. Všechny podklady musí být v tiskové kvalitě minimálně v tiskovém rozlišení 300 dpi. Neručíme za vady vzniklé dodáním nekvalitních tiskových dat.  Neodpovídáme za kroucení papíru vnitřního bloku vlivem nesprávného skladování a vlhkosti. 7.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými právními předpisy. Prodávající může vydat reklamační řád upravující další práva a povinnosti smluvních stran.
  7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí‐li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla‐li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. 7.4. Standardní postup: V případě výskytu vady na zboží prodávající zpravidla odstraní oprávněnou reklamovanou vadu opravou. Pokud nelze danou vadu opravit, pokud se daná vada objevila již potřetí nebo pokud se tak prodávající rozhodne, dodá prodávající kupujícímu nové zboží, případně může kupujícímu vrátit zaplacenou cenu zboží (tj. dojde k odstoupení od kupní smlouvy). Tento standardní postup uplatňovaný prodávajícím v běžných případech oprávněných reklamací je uveden pouze pro ilustraci a nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran dle ostatních ustanovení tohoto článku 8 a právních předpisů.
  7.5. Nemá‐li zboží vlastnosti uvedené v čl. 8.1 výše, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není‐li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je‐li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze‐li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad (tzn., pokud byla daná věc opravována prodávajícím již alespoň dvakrát nebo pokud se vyskytlo najednou tři a více vad). V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí‐li kupující od smlouvy nebo neuplatní‐li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, 6 že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Projeví‐li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  7.6. Ustanovení uvedená v tomto oddíle 8. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, v jejímž důsledku byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vadu způsobenou kupujícím, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá‐li to z povahy zboží. Kupující je povinen dodržovat návod k použití zakoupeného zboží, který byl kupujícímu předán spolu se zbožím. Prodávající neodpovídá za vady způsobené nedodržením návodu.
  7.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho prodejen. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží a související nezbytné podklady (např. účtenku). V případě reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení o datu uplatnění reklamace, obsahu reklamace a požadovaném způsobu jejího vyřízení.
  7.8. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti (5) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná pro odborné posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na delší lhůtě. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 8. Ochrana osobních údajů 9.1. Základní ustanovení 9.1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je powerprint s.r.o. IČ 27627705 se sídlem Brandejsovo nám. 1219/1, |165 00 Praha Suchdol, zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11993 (dále jen: „správce“). 9.1.2. Kontaktní údaje správce jsou: Ing. Zdeněk Janovec adresa: Brandejsovo nám. 1219/1, 165 00 Praha Suchdol e‐mail: janovec@powerprint.cz, telefon: 602 411
  9.1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 9.1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
  9.2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů 9.2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:  jméno a příjmení  e‐mailová adresa  poštovní adresa  telefon 9.2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
  9.3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů 9.3.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:  plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,  splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,  oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,  Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 9.3.2. Účelem zpracování osobních údajů je:  vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,  plnění právních povinností vůči státu, 7  zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  9.3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
  9.4. Doba uchovávání údajů 9.4.1. Správce uchovává osobní údaje
   po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou‐li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  9.4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
  9.5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce) 9.5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
   podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
   zajišťující služby provozování e‐shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e‐shopu,  zajišťující marketingové služby. 9.5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  9.6. Zpracovatelé osobních údajů 9.6.1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:  poskytovatel služby Mailchimp  případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá. 9.7. Práva kupujícího 9.7.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,  právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,  právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a  právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e‐mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  9.7.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud. 9.8. Podmínky zabezpečení osobních údajů 9.8.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 9.8.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uložení dat na vlastním zabezpečeném serveru bez veřejného přístupu, instalací antivirového programu na všech PC společnosti. 9.8.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 9.9. Závěrečná ustanovení 9.9.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 9.9.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 9.9.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e‐mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 9.9.4. Požádá‐li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo na poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 9. Další ustanovení týkající se internetového obchodu 10.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod. 10.2. Kupující není oprávněn při využívání internetového obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Kupující bere 8 na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
  10.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 10.4. Prodávající je oprávněn omezit přístup do internetového obchodu a na webové stránky prodávajícího na dobu nezbytně nutnou k provedení údržby, opravy nebo úpravy systému.
  10.5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 10. Doručování 11.1. Nebude‐li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 11.2. Zpráva je doručena: a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetí zásilky adresátem, c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře‐li adresát zásilku převzít, d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde‐li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 11. Závěrečná ustanovení 12.1. Vyřizování stížností zákazníků zajišťuje vedoucí příslušné provozovny. Kontaktní formulář je k dispozici na webových stránkách jednotlivých internetových obchodů.
  12.2. V případě sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem, a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on‐line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/. 12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 12.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 12.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  12.6. Je‐li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 12.7. Objednávka kupujícího je po potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění.
  12.8. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo‐li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. 9 Příloha: Formulář pro odstoupení od smlouvy dle oddílu 7. obchodních podmínek Oznámení o odstoupení od smlouvy Adresát: powerprint s.r.o., se sídlem na adrese Praha 6 ‐ Suchdol, Brandejsovo nám. 1219/1, PSČ 16500, email: ….: Oznamuji/oznamujeme (), že tímto odstupuji/odstupujeme () od smlouvy o nákupu tohoto zboží ()/o poskytnutí těchto služeb () Datum objednání zboží: () Datum obdržení zboží: () Jméno, příjmení a adresa spotřebitele/spotřebitelů: () _ Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) Datum: () (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.